9 دی ماه 1399
انجمن صنفی شرکتها / 588 روز پیش

« نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر 18/08/98 »

 

با عنايت به مصوبه 209 شوراي محترم عالي ترابري (9707/15) در خصوص تعيين نرخ شاخص كرايه حمل و نقل جاده اي در كشور كه به صورت ادواري از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور تعيين و عملياتي ميگردد جدول نرخ كرايه حمل ذيل بر اساس آخرين شاخص اعلامي از سوي سازمان راهداري (18/08/99) محاسبه و در سامانه صدور بارنامه سازمان مذكور بعنوان نرخ كف شاخص تن كيلومتر از مبادي مشهد، فريمان، چناران، سرخس، رباط سفيد، شهرك كاويان، بينالود، سنگ بست و گنبدلي به مقاصد مختلف كشور بصورت مكانيزه ثبت و اجرايي گرديده است . شايان ذكر است نرخ مذكور بعنوان نرخ پايه حمل و نقل برآورد گرديده است و كليه هزينه ها و عوارض از قبيل عوارض جابجايي (4%) ، هزينه تخليه ، بارگيري ، باسكول ، ماليات افزوده ، بيمه و غيره به كرايه مذكور افزوده خواهد شد . درج نرخ كمتر از نرخ پايه تن كيلومتر در سامانه راهداري جهت صدور بارنامه مسدود بوده و شركتها و مؤسسات حمل و نقل در كشور مكلف گرديده اند از درج نرخ كرايه حمل كمتر از نرخ مصوب پرهيز نمايند و در صورت تخطي ، تخلف شركت قابل رسيدگي در كميسيونهاي رسيدگي به تخلفات شركتهاي حمل و نقل از سوي سازمان راهداري خواهد بود . توضيحات ياد شده صرفاً جهت تنوير صاحبان كالا مطرح گرديده است و در صورت هرگونه ابهام و يا سئوال ميتواند با روابط عمومي انجمن صنفي شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي كالاي مشهد چناران فريمان سرخس كلات سنگ بست رباط سفيد و ديزباد مكاتبه فرمايند .


دريافت فايل نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر از مبدأ مشهد (99/08/18)

دريافت فايل نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر از مبدأ چناران (99/08/18)

دريافت فايل نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر از مبدأ فريمان (99/08/18)

دريافت فايل نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر از مبدأ سرخس (99/08/18)

دريافت فايل نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر از مبدأ شهرك صنعتي كاويان(99/08/18)

دريافت فايل نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر از مبدأ سنگ بست (99/08/18)

دريافت فايل نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر از مبدأ رباط سفيد (99/08/18)

دريافت فايل نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر از مبدأ بينالود (99/08/18)

دريافت فايل نرخ كرايه حمل مصوب پايه تن كيلومتر از مبدأ گنبدلي (99/08/18)