1 مشاهده مالیات بر ارزش افزوده401393/08/04

موضوع نامه شماره 31/23711 مورخ 88/8/24 اداره کل محترم حمل ونقل وپايانه هاي خراسان رضوي درخصوص دستور العمل نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزدوه در بخش حمل ونقل جاده اي کالا

مشاهده نامه

انجمن صنفی شرکتها2393
2 مشاهده کنترل دقیق ناوگان391393/08/04

موضوع نامه شماره 31/22533 مورخ 88/8/13 اداره کل محترم حمل ونقل وپايانه هاي خراسان رضوي درخصصو کنترل دقيق ناوگان

مشاهده نامه

انجمن صنفی شرکتها2393
3 مشاهده مدارک تمدید پروانه فعالیت381393/08/04

مدارک تمديد پروانه فعاليت به شرح ذيل مي باشد
1- اصل پروانه فعاليت قبلي
2- کپي شناسنامه و کپي کارت ملي مديرعامل
3- عکس 4*3 سه قطعه
4- فيش 50000 ريال بحساب سيبا شماره 2176371700002 بنام اداره کل محترم حمل ونقل وپايانه هاي خراسان رضوي
5- آخرين آگهي تغييرات ( اعتبار منقضي نشده باشد)
6- تصويرروزنامه رسمي آخرين آگهي تغييرات ثبتي
7- مفاصا حساب دارايي
8 - تاييديه کاميونهاي ملکي و کارکرد آن
9- معرفي و تحويل مدارک مديرفني ( شامل گواهينامه پايه يک - کارت هوشمند- گواهينامه هاي آموزشي - معرفي نامه کتبي شرکت )
10- کپي دوره هاي آموزشي مديرعامل و متصدي صدور بارنامه ( حمل ونقل جاده اي موادخطرناک - مهار ايمن بار - قوانين ومقررات حمل ونقل - اصول وابعاد واوزان بار و ... )
11- گزارش بازديد ( جهت شرکتهايي که در پايانه بار واقع نشده اند)
12-قرارداد بيمه مسيوليت مدني

انجمن صنفی شرکتها2393